Meer Oor SAGO

Visie

Die Suid-Afrikaanse Grondopname Organisasie (SAGO) is ‘n nie-winsgedrewe organisasie van grondopnemers van alle sektore, met die doel om ‘n forum vir grondopnemers in Suid-Afrika te vestig, waarby kennis van grondeienskappe en die interpretasie daarvan vir grondgebruik, ter uitbouing van die professie, opgebou en uitgeruil word, met die doel van volhoubare grondgebruik by wyse van grondopnames vir grondgebruikers.

Missie

SAGO beoog om visie na te streef deur ‘n studie te maak van die rol van die grond in die agro-ekosisteem en dit te bereik deur ondersteuning van die landboubedryf, of ander benutters van grond, met die implimentering van die beskikbare kennis en die skep van nuwe kennis om grond optimaal aan te wend. Die stappe daarheen is:

 • Korrekte identifikasie van die relevante grondeienskappe.
 • Akkurate klassifikasie en naamgewing ter wille van goeie kommunikasie.
 • Skep van databasisse waarmee verhoogde waarde toegevoeg kan word tot die bestuursvermoë van die bestuurder van hierdie inligting.
 • Die skepping van geleenthede vir vrye gedagtewisseling (debattering) deur grondkarteerders in Suid-Afrika;
 • Bevordering van skakeling tussen die Organisasie en ander liggame met gemeenskaplike of soortgelyke belange, beide in Suid-Afrika en in die buiteland;
 • Bevordering van skakeling tussen die Organisasie en ander liggame met gemeenskaplike of soortgelyke belange, beide in Suid-Afrika en in die buiteland;
 • Die verkryging en verspreiding van kennis, inligting en idees wat op grondopnames, grondeienskappe en die interpretasie daarvan en grondgebruik betrekking het, by wyse van werkswinkels en publikasies;
 • Die beheer en registrasie van grondopnemers om die standaarde binne die werksveld te behou en te verhoog;
 • Bevordering van die werk en belange van lede van die professie;
 • Integrering van grondeienskappe en grondgebruik by wyse van geografiese inligtingstelsels (GIS) en modellering
 • Die aanmoediging van wetenskaplike opleiding in grondkunde; en
 • Enige ander funksie in belang van grondgebruik te vervul.

Etiese gedragskode

 • Handhaaf ‘n kultuur van respek en waardering vir die bydraes van ander.
 • Agting vir die skep, integreer en oordra van kennis tot voordeel van al die partye.
 • Lede behoort professionele dienste van ‘n hoë standaard te lewer wat spreek van bekwaamheid, sorg en aandag.
 • Vermyding van botsende belange.
 • Handhaaf hoë vlakke van professionele integriteit. Aanvaar verantwoordelikheid vir wetenskaplike, proffesionele aktiwiteite. Dit impliseer dat die persone en instellings wat bevoordeel en benadeel word deeglik in ag geneem word.
 • Die professionele waardes op so ‘n wyse uit te dra dat dit deur voornemende persone van die professie aangeneem sal word.
 • Optrede van lede moet sodanig wees dat die waardigheid, status en die goeie naam van hul kollegas en die organisasie hoog gehou word.
 • Lede behoort in die beoefening van die beroep ‘n onpartydige benadering te toon wat vry is van enige invloed of verwantskap wat sy/haar onafhanklikheid kan belemmer.
 • Die vertroulikheid van kliënte se inligting moet eerbiedig word tensy daar ‘n wetlike of professionele plig op die lid rus om dit bekend te maak.
 • Lede behoort slegs werk te onderneem wat van so ‘n aard is dat dit die lid se opleiding, ondervinding en agtergrond, hom/haar vir die uitvoering daarvan bekwaam het.
 • Handhaaf ‘n kultuur van respek en waardering vir die bydraes van ander.